මාත් එක්ක එකතු වෙන්න

Monday, July 29, 2013

බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇති අන්වර්ථ නාම


බුදුරජාණන් වහන්සේට අන්වර්ථ නාම  කොපමණක් ඇත්දැයි ඔබ සොයා බලා තිබේද?  ඒ භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ ගුණ කිර්තිය වෙනුවෙන් අන්වර්ථ නාම 108 ඇති බව ඔබ මිට පෙර දන සිටියාද?

පුරාණ පඬිවරයෙක් විසින් බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර කිරීම පිණිස, උන් වහන්සේගේ ගුණ කිර්තිය දැක්වෙන්නා වූ අන්වර්ථ නාම එකසිය අටක් (108) සංග්‍රහ කරණ ලදී. එම කුඩා පුස්තක "නාමාෂ්ට ශතකය" නම් වේ.  මෙය ඉන් පුටා ගන්නා ලදී.

නාමෂ්ට ශතකය 

 1. සම්බුද්ධං  :  සර්ව ධර්මයන් අචිපරිත කොට (ස්වයම්භු ඥානයෙන්) අවබෝධ කළා වු
 2. පුන්ඩරිකාක්‍ෂං :  (පුබුදු) හෙළ පියූමකට බඳු චූ ඇස්  ඇති
 3. කරුණාස්පදං :  කරුණාවට ප්‍රතිෂ්ඨා කර වූ
 4. සමන්තභද්‍රං :  සර්ව ප්‍රකාරයෙන් යහපත් වු
 5. ශාස්තාරං :  දෙවි මිනිසූන්ට අනුශාසනා කරන හෙයින් "ශාස්තෘ" නම් වු
 6. ශාක්‍යසිංහං :  ශාක්‍ය වංශයට උතුම් වු
 7. සර්වඥං :  සර්වඥයන් වහන්සේ
 8. ශ්‍රිඝනං :  ශොභාවෙන් ගැවසි ගත්තා චූ
 9. ශ්‍රීමතිං : ස්වාර්ථ පරාර්ථ සම්පත්  සාදා දෙන්නා වු යහපත් නුවණ ඇති
 10. ශ්‍රේෂ්ඨං :  අතිශයින් ප්‍රශස්ත වූ
 11. ශීලරාශිං :  ශීලස්කන්ධයක් ඇත්තා වු
 12. ශිවංකරං :   කල්‍යාණ කර වු හෙවන් (අනුන්ට) ශුභ කරන්නා වු
 13. ශ්‍රීකරං :  ලකෂ්මීකර වු හෙවන් ශ්‍රී ඇති කරවන්නා වූ
 14. ශ්‍රී මන්තං 
 15. ශාන්තං :   සන්සූන් ලීලා ඇත්තා වු
 16. ශාන්ත වෙශං :  සන්සුන් වෙස්  ඇත්තා වු
 17. නෛරාන්මවාදිනං :  අනාත්මවාදී හෙවත් පරමාථියෙන්ආත්මයක් නැතැයි යහපත් ධර්මයක්  දේශනා කරන්නා වු
 18. සිද්ධං :  පරිනිෂ්පන්න වු
 19. නිරවද්‍යං : කිය යුතු ස්වල්ප දෝෂයකුත් නැත්තා වූ
 20. තිරාශ්‍රමං :
 21. නීතිඥං :
 22. නිර්මලාත්මානං  :   පිරිසිදු චූ සිත් ඇති
 23. නිෂ්කලංකං    : කැළලක් නැත්තා වූ
 24. නිර්වාදං :   කලහ රහිත වු
 25. නිරහංකාරං :   අහංකාර රහිත වු
 26. නිර්විකල්පං : චිකල් රහිත වු නොහොන් වැරදි රහිත වූ
 27. නිර්ධුත නිබිලක්ලේශං :  පහ කරන ලද සියලූ කෙලෙසූන්  ඇත්තා වු
 28. නිෂ්ප්‍රපක්චං :  (තෘෂ් ණා, මාන, දෘෂ්ටි සංඛ්‍යාත) විපර්යාස තරහිත වූ
 29. තථාගතං : පළමු බුදුවරයන් වහන්සේලා මෙන් ආ හෙයින් තථාගත නම් වූ 
 30. චිශ්වේ ස්වරං :  ලෝක නායක වු
 31. චිමුක්තිඥං : නිවන් දත්නා වූ
 32. විශ්වරූපං :  අනෙකප්‍රකාර (ප්‍රාතිහාර්ය රූපයෙන්) යූක්ත වු
 33. චිනායකං :  තමා හට නායකයෙක් නැත්තා වූ
 34. චිශ්වලක්‍ෂණ සම්පූර්ණං :  සියලූ ලක්‍ෂණයෙන් පිරැණා  වු
 35. වීතරාගං : පහ වු රාගාදී දෝෂ ඇති
 36. විද්‍යාචරණ සම්පන්නං :  (අෂ්ට) චිද්‍යා (පසළොස්) චරණ ධර්මයන්ගෙන් යුක්ත වු
 37. චිශ්වෙශං :    ත්‍රෛලෝක්‍යනාථ වූ
 38. චිමලප්‍රභං :  නිර්මල වූ කාන්ති ඇති
 39. විනිතවෙශං : සං සුං වෙස් ඇති
 40. චිපූලං :  (ගුණයෙන්) මහත්  වු
 41. වීතදෝෂං  :  පහ වු (රාගාදී) දෝෂ ඇති
 42. දුර්දාන්තදමතං :   දමනය නොකටහැකි පුරුෂයන් භික්මවන්නා වූ
 43. සර්වං :  සියල්ලන්ටම හිත වූ
 44. ශුද්ධං : නිර්මල  වු
 45. ශෞධොදනං : සුද්ධෝදන මහරජහුගේ පූත්‍ර  වූ
 46. මූනිං  :  ඥානයෙන් යුක්ත වූ
 47. සුගතිං  :  (මනාකොට සර්වඥතාඥානයට පැමිණ් හෙයින්) සුගති නම් වු
 48. සුගතං : ශෝභන වු ගමන් ඇති
 49. සෞම්‍යං : සෞම්‍ය වූ 
 50. ශුභකීර්තිං :  අවදාත වූ කීර්ති ඇති
 51. යොශිග්වරං :  සමාධී භාවනා කරන්නවුන්ට නායක වු
 52. දශබල : දශචිධී කාය බලයක් හා දශවිධ ඥාණ බලයක් ඇන්තා වු
 53. ලොකඥ : තුන් ලොව දන්තා වු
 54. ලොක පූජීතමං :  ලෝ වැස්සන් චිසින් පූදන ලද්දා වූ
 55. ලොකාචාර්යං : තුන්ලොවට ඇදුරු වූ
 56. නිරාචාර්යං : (තමන්ට) ආචාර්ය්‍ය කෙනෙක් නැත්තා වූ
 57. ලොකනාථං : ලොකස්වාමීන් වහන්සේ වූ
 58. කලංකමුක්තං : (අපවාද සංඛ්‍යාත) කළලින් මිදූණා වු
 59. කාමාරි : මාර විරෝධී වූ
 60. අකලංකං : නිෂ්කලංක වූ
 61. කලාධරං : සිවු සැට කලා දත් නුවණ දරන්නා වූ
 62. කාන්තමුර්තිං : මනොඥ ශරීර ශොභා ඇති
 63. දයාපාත්‍රං : කරුණාවට භාජනය වූ
 64. කනකාහං : ස්වර්ණයකට බඳු වූ පැහැ ඇති
 65. පරමාර්ථං : උත්තම වස්තු වූ
 66. පරජ්‍යොතිං : විශිෂ්ට වු ප්‍රභා ඇති
 67. පරමං : උතුම් වූ 
 68. පරමෙශ්වරං : උත්තමයන්ට නායක වූ
 69. භවාභවකරං :  භවයාගේ අභාවය කරන්නා වූ
 70. භව්‍යං : යෝග්‍ය වූ
 71. භගවන්තං : භාග්‍යවතුන් වහන්සේ
 72. මහා මතිං : මහත් වූ (අර්ථධර්මාදියෙහි පවත්නා) නුවණ ඇති
 73. මහා විය්‍ය්ර්‍ : මහත් වූ විය්‍ය්ර්‍ ඇති
 74. මහාභිඥං : මහත් වූ (ෂඩ් අභිඥා සංඛ්‍යාත) විශිෂ්ට වූ දැනුම් ඇති
 75. මහා බලං : මහත් වූ බල ඇති 
 76. මහොද්‍යමං :  මහත් වූ උත්සාහ ඇති
 77. මහාධෛය්‍ය්ර්‍ : මහත් වූ ධෛය්‍ය්ර්‍ ඇති
 78. මහාබාහුං : මහත් වූ බාහු යුග්මයක් ඇති
 79. ආද්‍යං : (පළමුවෙන් මාර්ගඥානය ලත් හෙයින්) ආදී වු
 80. පචිත්‍රං : (රාග, ද්වේෂ, මොහ යෙන් දුරු  වු හෙයින්) පිරිසිදු වු
 81. සර්වීයං :  සියල්ලන්ට භිත වූ
 82. අපරාජිතං :  (කෙලෙස්  සතුරන් චිසින්) නොපරදවන ලද්දා වූ
 83. අව්‍යුත :  සත්තිස් බෝධි පාක්‍ෂික  ධර්‍මයන්ගෙන්  යූක්ත හෙයින් අව්‍යුත වූ
 84. මිතං :  (ශික්‍ෂාඥප්ති ආදියෙන්) ප්‍රමාණභුත වූ
 85. පරහිතං : අනුනට හිත්කරන්නා වූ
 86. නාථං :  ලොකස්වාමි වූ
 87. අමිතාහං :  අප්‍රමාණ දේහප්‍රභා ඇති
 88. චතුර්මාරාරිචිජීතං : සතර මරසතුරන්  (බිඳ) ජයගත්තා වු
 89. තත්වඥං : (තුන්ඉලාව) ස්වභාව දන්තා වු
 90. ශංකරං : ලොවට සැප ඇති කරන්නා වු
 91. ශිවං :  ශුභ වූ
 92. සත්වසාරං : සත්වයන්ට උතුම් වූ
 93. සදාචාරං : මනා වූ ආචාර ගුණ ඇති
 94. සාර්ථවාහං : (ජාතිකාන්තාරාදියෙන්) සත්වයන් එතෙරකොට නිර්වාණක්‍ෂම භූමියට පමුණුවන හෙයින් සාර්ථවාහක නායකයෙක් බඳු වූ
 95. දෙවදෙවං : දෙවියන්ට දෙවි වු
 96. මහා දෙවං :  මහා දෙවි වූ
 97. දෙව වන්දිතං : දෙචියන් විසින් වඳින ලද්ද වූ
 98. අව්‍යයං : විනාහ රහිත වු
 99. ප්‍රමාණාතීත දෙවෙශං : අප්‍රමාණ දෙවියන්ට නායක වු
 100. දිව්‍ය රෑපං : දෙව ස්වරෑප වු
 101. ජිතෙන්ද්‍රියං : දිනන ලද ඉඳුරන් ඇති
 102. ජීතජක්ලෙශං : දිනන ලද කෙලෙසුන් ඇති 
 103. ජිනේන්ද්‍රං : ජීනයන්ට නායක වු
 104. පූරුෂොත්තමං :  පූරැෂයන්ට උතූම් වු
 105. උත්තමං  : සියල්ලන්ට උතූම් වූ
 106. සත්තමං :  අතිශයින් ශාන්ත වු
 107. බ්‍රහ්මං : ලොකොත්තම වු නොහොත්  බ්‍රහ්මයා චිසින් ජාතකාලයෙහි පිළිගන්නා ලද්ද වු
 108. පූණ්‍යකේ‍ෂත්‍රං : පින්  කෙතක් වු


මෙසේ අනන්ත වූ ගුණ ස්කන්ධයකින් හෙබිය වූ, ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා !!!


47 comments:

 1. ඔය 108 මතක තියාගන්න විදියක් නැද්ද සරලව..

  ReplyDelete
  Replies
  1. මොකටද මතක තියාගන්නේ? ඕන වෙලාවකට මෙහෙට ඇවිත් බලන්න.

   මතක තියාගන්න ඕනෑම නම්, කටපාඩම් කරන්න :D

   Delete
 2. Mata meyin keepayak mathaka thibba. 108ma kiwwata thanks wewa!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔබට ස්තුතියි, හැකි වෙලාවල් වලට පරණ ලිපි නිදහසේ කියවන්න.

   Delete
 3. මාරම තොගයක් නෙ තියෙන්නෙ...
  අයිලාශ් මට පොඩි ප්රශ්නය්ක් තියෙනව.ගව්තම බුදුන්ට කලින් ඉපදුනු බුදුන් වහන්සෙල ඉපදුනෙත් ප්රුතිවියෙමද?
  එඅ ගෑන ලියවුනු මුලාශ්ර ටියෙනවද?
  කාලෙක ඉදන් ටිබුනු ප්රශ්නයක්..

  ReplyDelete
  Replies
  1. විදුරටත් හිතෙන දේවල්.....

   Delete
  2. විදුර සෑහෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන්න පොස්ට් ගණනාවක් ලියන්න වේවි. එය අනාගතයේදී හැකි උනොත් කරන්නම්. නමුත් දැනට මෙලෙස සරලව හිතන්න.

   මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ මෙතෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේලා හතර නමක් පහල උනා. ඒ කකුසඳ, කොනාගමන කාශ්‍යප සහ ගෞතම නමින් සන අනාගතයේදී මෛත්‍රි නමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහල වෙනවා, ඒ සියලු දෙනා වහන්සේම අනිවාර්යයෙන් පහල වන්නේ මේ පොලෝ තලයේමයි.

   බුදුරජානන් වහන්සේ එක ඉරකින් සහ සඳකින් එලිය වන ප්‍රදේශය එක සක්වලක් ලෙස දක්වලා තියෙනවා. මේ එක සක්වලක සත්වයින් පහල වන භුමි(තල) 31ක් දක්වලා තියෙනවා. එය මෙසේයි

   අපාය භුමි - 4
   මනුෂ්‍ය භුමි - 1
   දේව ලෝක - 6
   රූපි බ්‍රහ්ම ලෝක - 10
   අසඥ තල - 1
   ශුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝක - 5
   අරූපි බ්‍රහ්ම ලෝක - 4

   මෙහි එකතුව 31ක් වෙනවා. ලෝක විනාශයේදී ආභස්සර නමැති බ්‍රහ්ම ලෝකයෙන් පහල ඇති ලෝක සියල්ල විනාශ වෙනවා, ඒ කියන්නේ ආභස්සරයෙන් පහල ඇති බ්‍රහ්ම ලෝක 5, ලෙව ලෝක 6, මනුෂ්‍ය ලෝකය සහ අපාය 4 ලෙස. ඉන්පසු ඒවා නැවත හටගන්නවා. (මෙය දීර්ඝ විස්තරයක්)

   ඒ නිසා නැවතත් මනුෂ්‍ය ලෝක හටගන්නවා, නුත් එය මේ පොලවමයි කියන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා මිට කලින් ඇතිවූ ලෝකවිනාශයට පෙර පහළවී බුදුවරුන් පහල වුයේ වෙනත් මනුෂ්‍ය භූමියක විය හැකියි. නමුත් මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ පහල වන බුදුරජාණන් වහන්සේලා 5 නම නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පොලෝ තලයේ තමයි.

   Delete
 4. ඉතිපිසෝ ගාථාවෙ තියෙන්නෙ බුදුරජාණන් වහන්සේට කියන නම් නේද ? ඒවා මෙතන නෑ වගේ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. අනේ බොල සෙන්නෝ... බොට මං කිව්වයි කියල හිතාගං..

   Delete
  2. පෙන්නා බබා....බා බා... බාා

   Delete
  3. දේශා, මොකෝ බන් මම වැරදි දෙයක්වත් කියලද ? මම අහල තියෙන්නෙ ඔහොම තමා !

   Delete
  4. සෙන්නා, ඉතිපිසෝ පාඨයේ තියෙන්නේ බුදුරජානන් වහන්සේට කියන නම් නෙවේ.

   සම්මාසම්බුදු කෙනෙකුගේ ගුණ අනන්තයි සෙන්නා, මේ අනන්ත වූ බුදුගුණ කොටස් 9කත් බෙදලා තියෙනවා ඒ බුදුගුණ කොටස් නවය තමයි ඉතිපිසෝ පාඨයේ තියෙන්නේ.
   1.අරහං
   2.සම්මාසම්බුද්ධෝ
   3.විජ්ජාචරණ සම්පන්නේ
   4.සුගතෝ
   5.ලෝකවිදූ
   6.අනුත්තරෝ පුරිසධම්ම සාරති
   7.සත්තා දේව මනුස්සානං
   8.බුද්ධෝ
   9.භගවා

   මේ ආකාරයටම ධර්මයේ ගුණ කොටස් 6 කට බෙදලා තියෙනවා, ස්වාක්ඛාතෝ පාඨයේ තියෙන්නේ ඒ සදහම් ගුණ.

   ආර්ය මහා සංඝ රත්නයේ ගුණ කොටස් 9 කට බෙදලා සුපටිපන්නෝ පාඨයේ දක්වලා තියෙනවා.

   බුදුගුණ - 9
   සදහම් ගුණ - 6
   සඟ ගුණ - 9

   මේ ගුණ ස්කන්ධ වල එකතුව 24ක්. මේවාට තමයි සුවිසි මහා ගුණ කියන්නේ.

   පැහැදිලියි නේද සෙන්නා.


   Delete
  5. බොහොම පැහැදිලි අයිලාෂ්.. ඔබට පින්. වැරදි මතකයක් තුලින් කරපු වැරදි ප්‍රකාශය ගැන සමාවෙන්න.

   Delete
  6. උඹට බොහෝම පින් සෙන්නා... ඒවා තමා හරි දේ..වැරදි වලින් ඉගෙන ගැනීම

   Delete
  7. සෙන්නා සමාවෙන්න කියන්න දෙයක් නැහැ. මේක තමයි වෙන්න ඕන " කාලෙන ධම්ම සාකච්ඡා ....." මෙය මංගල කාරණයක් ලෙසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්වුවේ.

   වාද කරමින්, තර්ක කරමින් තමන් එල්බ ගත් මතයේම රැඳෙන අය තමයි අද බොහෝ විට ඉන්නේ. නමුත් නොදැක් කරුණු ගැන විමසමින් තම දෘෂ්ටිය නිවැරදි කරගනිමින්, අවබෝධය කරා යාම ඉතා වැදගත්.

   දේශකයා කියන ලෙසටම ඔබට බොහොම පින්.

   Delete
 5. බොහොම පින්..!!! නොදන්නා නම් ගොඩක් දැනගත්තා..

  ReplyDelete
 6. මේ වගේ දේවල් දාන එක මාහානුභාව සම්පන්න කුසලයක්.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඇත්තෙන්ම ඔව් වැව්, මේ මහා කුසලයක් තමයි. ඔබටත් පින්.

   Delete
 7. මේ නම් මතක තබා ගන්නත් අමාරු එකේ මේ පේජ් එක බුක් මාක් දාගත්තා දරුවෙක් හෝ ඇහුවොත් එදාට රජා වගේ පෙන්නන්න.

  ReplyDelete
  Replies
  1. මේ ටික අන්තර්ජාලයේ කොහෙවත් තිබ්බේ නැහැ නලින්. ඒ නිසාමයි මේ පොස්ට් එක ලිවේ. මේක විකියටත් දැම්මා. මේවා අන්තර්ජාලයේ රැඳිලා තියෙන එක මතුවට ප්‍රයෝජනවත් වේවි.

   Delete
  2. සත්තකින්ම මෙය මෙහෙවරක්.

   Delete
 8. මෙතනින් නම් හයක් විතර නම් දැනගෙන හිටියා.

  ReplyDelete
  Replies
  1. දැන් 108 ම දන්නවානේ, මිට වඩාත් තිබෙනවා මචෝ මේ තියෙන්නේ නාමෂ්ට ශතකයේ ඇති නම් විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට "නිදුකාණන්" කියන යෙදුම මෙතන නැහැ.

   Delete
 9. ammo mechchara thiyanawa kiyala danagena hitiye na. methana thiyana samahara nam thiyana kattiyawa nam mama dannawa

  ReplyDelete
  Replies
  1. මීටත් වඩා තියෙනවා සයුරි, මේ තියෙන්නේ නාමෂ්ට ශතකයේ ඇති නම් විතරයි.

   Delete
 10. මේ තොරතුරු ටික අන්තර්ජාලයට එක් කළ එක නම් ලොකු දෙයක් අයියේ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ස්තුතියි මලේ, මේ තොරතුරු අන්තර්ජාලයේ තිබුනේ නැති නිසාමයි මෙය එක් කරන්න හිතුවේ.

   Delete
 11. 108 ඉලක්කමේ මොකක් හරි වැදගත්කමක් තියෙනවද? පිරිත් කියනකොටත් 108 පාරක් සමහර සූත්ර කියන්ට කියලා අත්තම්මා කියනවා අහලා තියෙනවා.

  මේ නම් 108 දැනගෙන හිටියේ නෑ. ස්තූතියි ඔයාට ගොඩක්.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔයාගේ අදහස් දැක්වීමට ස්තුතියි පොඩ්ඩි.

   Delete
 12. අයිලාෂ් ගේ මේ ධාර්මික ලිපි පෙළ මම අගය කරනවා .. නිදහස තියෙන වෙලාවට ඇවිත් මම නැවත නැවත කියවනවා මොකද මේක මම ආස කරන විෂයක්,
  බොහොම ස්තුති ,

  ReplyDelete
  Replies
  1. ස්තුතියි චමි,

   උපතින් බෞද්ධ වූ බොහෝ අය මේ ධර්මය නොසලකා හරින යුගයක, ඔබ වැනි කිතුනු බැතිමතුන් මේ ගැන උනන්දු වීම සතුටක්. මේ දහම බෞද්ධන්ට පමණක් සිමා වූ දෙයක් නොවේ.

   Delete
 13. නාමාෂ්ඨ ශතකය කියන නම නම් අහල තිබුන. මං හිතාගෙන හිටියෙ ඒක ජ්‍යෝතිශ්‍යයට සම්බන්ධ පොතක් කියලයි.. මේ නම් වලින් කිහිපයක් විතරයි දැනගෙන හිටියෙ. ස්තුතියි අයියෙ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. මුළු පොතම එහි ඇති ශ්ලෝක සමග අන්තර්ජාලයට එක කරීමට හැකි වුආනම් වටිනවා. නමුත් බැඳී අකුරු කොටන්න දන්නේ නැති නිසා මේ නම් 108 පමණක් යොදාගත්තා.

   Delete
 14. මේ කෙටිල්ලටනම් ඔබ තුමාට දහම් අස පහල වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා .
  මමත් ඔය පොතනම් කියවලා තියෙනවා . එත් මේ සයිබර් ලෝකයේ දැක්කමයි . බොහොම පින් .

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඇත්තෙන්ම බුදුගුණ වර්ණනාව ඉතා විශාල කුසලයක්.

   Delete
 15. අද තමයි අයියේ සෑහෙන කාලෙකින් මේ බ්ලොග් එක පැත්තේ ගොඩ වුණේ. කියවලා ඉවර කරන්නත් බැරි තරමට අලුත් ලිපි තියෙනවා. සැනසිල්ලේ හෙමිහිට කියවන්න ඕන. මේ වගේ දුර්ලභ කරුණු අන්තර්ජාලයට එකතු කරපු එක නම් ලොකු පිනක්. මම හිතන්නේ දැන් නාමාෂ්ට ශතකය පොතක් හොයාගන්නත් නැතිව ඇති.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ස්තුතියි මල්ලි, දකින්න ලැබීම සතුටක්.

   විවේක තියෙන හැටියට හෙමින් සැරේ කියවන්න. මේ පොතේ අලුත් මුද්‍රණයක් දැන් පිටවෙලා තියෙනවා. රත්න පොත් ප්‍රකාශකයන් ගෙන්.

   Delete
 16. මෙච්චර දෙයක් දැනගත්තේ අදමනේ...

  වටිනා පෝස්ට් එකක්...

  ReplyDelete
  Replies
  1. බොහොම ස්තුතියි සඳුන්, ඔබව සාදරයෙන් පිලිගන්නවා. දිගටම එන්න.

   Delete
 17. බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ගුණ කීර්තිය දැක්වෙන්නාවූ අනවර්ථ නාමයන් 108 ක් ඇති බව අදමයි දැන ගත්තේ.

  ඔබට බොහෝම පිං !

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි, විවේක ඇති වෙලාවක පරණ පොස්ට් ටික කියවන්න.

   Delete
 18. ඉස්සර පන්සලේ සිංහල ඉගෙන ගන්න අයට නම් නාමාෂ්ඨ ශතකය කියවිය යුතුම පොතක් නේද ?කොච්චර නම් තිබ්බත් මගේ හිතට හොඳටම වදින්නේ බුදු පියාණන් කියන නම..

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට ස්තුතියි සරත්.

   Delete
 19. කෝට්ටේ යුගයේදී ශ්‍රී රාමචන්ද්‍ර භාරතී කියන දකුණු ඉන්දියානු පඬිවරයාත් භක්ති ශතකය නමින් බුදු ගුණ වර්ණනා කරන ග්‍රන්ථයක් සංස්කෘත බසින් කරලා තියෙනවා

  ReplyDelete
  Replies
  1. ස්තුතියි හසිත, බොහොම කාලෙකින් දැක්කේ.

   Delete
  2. විභාග කටයුතු තිබ්බානේ :D

   Delete

කොමෙන්ටුවක් දාල ගියොත් හොඳා නේද ?

දැන් ලස්සනට කොමෙන්ට් කල හැක

Image : [im] image url [/im]

scrolling effect: [ma].....................[/ma]

font size: [si="2"]..............[/si]

font color: [co="red"].........................[/co]

centralize the text: [ce]..................[/ce]

scrolling effect in right side: [ma+]......................[/ma+]

box the comment: [box]....................[/box]

mark the comment: [mark].................[/mark]

background effect: [card="blue"].....................[/card]

image to fit the column(100%): [im#]...........................[/im]

Highlight the words: [hi="yellow"].........................[/hi]

මේ සඳහා මඟ පෙන්වීම ඩුඩ් ගෙන් : අහුලා ගැනීම චන්දන ගෙන්

************ *************