මාත් එක්ක එකතු වෙන්න

Friday, September 2, 2016

වනජීවී ඡායාරුප ප්‍රදර්ශනය - 2016


වනජීවී අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකා වනජීවී භාරය මගින් සංවිධානය කරන ලද, 2016 වනජීවී ඡායාරුප ප්‍රදර්ශනය, සැප්තැම්බර් මස 5 වන දින සිට 7 වන දින දක්වා, කොළඹ 07, ලයනල් වෙන්ට් කලාගාරයේ පැවැත්වේ.

වනජිවින්ට ආදරය කරන අය මෙන්ම දුර්ලභ මෙන්ම කලාත්මක වනජීවී ඡායාරුප දැකගැනීමට කැමති නම් නොවරදවාම එන්න. වසර ගණනාවකට  පසු මං තුමාත් ඡායාරුපයක්  ඉදිරිපත්කලා. (මේ ඉහත ඡායාරුපය නෙවේ).

එහෙනං ඉතින් එදාට හමුවෙමු...


************ *************