මාත් එක්ක එකතු වෙන්න

වැඩ දාල කොමෙන්ට් කරණ හැටි

දැන්  <i> ලස්සනට  කොමෙන්ට් කල  </i>  හැක

Image : [im]  image url   [/im]

scrolling effect: [ma].....................[/ma]

font size: [si=&quot;2&quot;]..............[/si]

font color: [co=&quot;red&quot;].........................[/co]

centralize the text: [ce]..................[/ce]

scrolling effect in right side: [ma+]......................[/ma+]

box the comment: [box]....................[/box]

mark the comment: [mark].................[/mark]

background effect: [card=&quot;blue&quot;].....................[/card]

image to fit the column(100%): [im#]...........................[/im]

Highlight the words: [hi=&quot;yellow&quot;].........................[/hi]

<b>මේ සඳහා මඟ පෙන්වීම ඩුඩ් ගෙන් :  අහුලා ගැනීම  චන්දන ගෙන් </b>

No comments:

Post a Comment

කොමෙන්ටුවක් දාල ගියොත් හොඳා නේද ?

දැන් ලස්සනට කොමෙන්ට් කල හැක

Image : [im] image url [/im]

scrolling effect: [ma].....................[/ma]

font size: [si="2"]..............[/si]

font color: [co="red"].........................[/co]

centralize the text: [ce]..................[/ce]

scrolling effect in right side: [ma+]......................[/ma+]

box the comment: [box]....................[/box]

mark the comment: [mark].................[/mark]

background effect: [card="blue"].....................[/card]

image to fit the column(100%): [im#]...........................[/im]

Highlight the words: [hi="yellow"].........................[/hi]

මේ සඳහා මඟ පෙන්වීම ඩුඩ් ගෙන් : අහුලා ගැනීම චන්දන ගෙන්

************ *************